Blog

Cổ phần và cổ phiếu khác nhau thế nào? Đặc điểm từng loại

Tìm hiểu về cổ phần và cổ phiếu

Khi thành lập một công ty, đặc biệt là những doanh nghiệp trẻ, chúng ta thường nhầm lẫn giữa cổ phần và cổ phiếu. Dưới đây là định nghĩa chính xác của hai khái niệm này:

  • Cổ phần: Cổ phần là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ công ty cổ phần. Cổ phần được thể hiện dưới dạng cổ phiếu và người nắm giữ cổ phần được gọi là cổ đông.

  • Cổ phiếu: Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông của công ty đó.

Có thể thấy, cổ phiếu là cách biểu hiện của cổ phần và trong logic học, cổ phiếu và cổ phần có mối quan hệ về hình thức và nội dung.

Cổ đông: Những người đã đầu tư vào công ty

Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của công ty cổ phần. Chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu này được gọi là cổ phiếu. Cổ đông không chỉ là chủ nợ của công ty mà còn là đồng sở hữu của công ty cổ phần, vì vậy quyền và nghĩa vụ của họ được kết hợp với kết quả kinh doanh của công ty.

So sánh cụ thể về cổ phần và cổ phiếu

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về bản chất của cổ phần và cổ phiếu trong từng công ty, dưới đây là bảng so sánh cụ thể về các đặc điểm của chúng:

# Tiêu chí Cổ phần Cổ phiếu
1 Khái niệm Cổ phần là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ công ty cổ phần. Cổ phần được thể hiện dưới dạng cổ phiếu, người nắm giữ cổ phần được gọi là cổ đông Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của công ty phát hành
2 Giá trị pháp lý Cổ phần là căn cứ về việc góp vốn của thành viên trong công ty cổ phần và cũng là căn cứ pháp lý chứng minh là cổ đông của công ty. Có nhiều loại cổ phần khác nhau tùy thuộc vào thỏa thuận của các cổ đông sáng lập khi thành lập công ty. Cổ phiếu là căn cứ về việc sở hữu cổ phần. Cổ phiếu thường được sử dụng bởi các công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán.
3 Mệnh giá Cổ phần không có mệnh giá cố định, chỉ được công ty quyết định và ghi vào cổ phiếu. Mệnh giá cổ phần có thể khác với giá chào bán cổ phần. Mệnh giá cổ phiếu thay đổi theo sự phát triển của công ty và bị ảnh hưởng bởi thị trường.
4 Phân loại Cổ phần được chia thành hai loại: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Cổ phiếu cũng được chia thành cổ phiếu ghi danh và cổ phiếu vô danh. Cổ phiếu ghi danh là cổ phiếu có tên người sở hữu được ghi trên tờ cổ phiếu và cần phải đăng ký tại cơ quan phát hành. Cổ phiếu vô danh là cổ phiếu không ghi tên người sở hữu và có thể tự do chuyển nhượng mà không cần thủ tục pháp lý.

➡️ Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn, hãy liên hệ với Luật VN theo số điện thoại 0763387788.

Related Articles

Back to top button