Blog

Công bố hợp quy là gì? Hồ sơ công bố hợp quy gồm những gì?

Công bố hợp quy là gì?

Công bố hợp quy là việc tổ chức hoặc cá nhân tự công bố rằng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường của họ tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Quy chuẩn kỹ thuật là các quy định về giới hạn kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà các đối tượng kinh tế – xã hội như sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phải tuân thủ để đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu cần thiết khác.

Quy chuẩn kỹ thuật được cơ quan nhà nước ban hành dưới dạng văn bản bắt buộc áp dụng. Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật bao gồm việc xây dựng, ban hành và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật.

Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận rằng đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sau khi đạt chứng nhận hợp quy, các tổ chức sẽ thực hiện hoạt động công bố hợp quy.

Cơ quan tiếp nhận đăng ký

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, việc công bố hợp quy cho sản phẩm được tiến hành ở những cơ quan chuyên ngành trực thuộc các bộ: Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y Tế, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Giao thông Vận tải.

Danh mục hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy

Sản phẩm, hàng hóa bắt buộc công bố hợp quy là những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nằm trong quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành ban hành hoặc quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Đối tượng này bao gồm những sản phẩm có khả năng gây nguy hiểm, có liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường.

Trình tự công bố hợp quy

Việc công bố hợp quy được thực hiện theo các bước sau:

 1. Bước 1: Đánh giá hợp quy
 • Đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy thực hiện.
 • Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để công bố hợp quy.
 1. Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành
 • Hồ sơ đăng ký bao gồm bản công bố hợp quy và các giấy tờ cần thiết.
 • Hồ sơ công bố hợp quy được gửi tới cơ quan chuyên ngành để xử lý.

Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy cần lập 02 bộ hồ sơ công bố hợp quy. Một bộ hồ sơ được nộp tới cơ quan chuyên ngành và một bộ hồ sơ để lưu giữ tại tổ chức, cá nhân. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ quan trọng như:

 • Bản công bố hợp quy
 • Giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh
 • Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
 • Với trường hợp tự đánh giá hợp quy, cần có quy trình sản xuất, kế hoạch kiểm soát chất lượng và giám sát hệ thống quản lý

Xử lý hồ sơ công bố hợp quy

Cơ quan chuyên ngành xử lý hồ sơ công bố hợp quy theo các bước sau:

 1. Đối với hồ sơ không đầy đủ, cơ quan chuyên ngành yêu cầu bổ sung trong thời hạn 3 ngày làm việc. Nếu không bổ sung đầy đủ, hồ sơ sẽ bị hủy bỏ.

 2. Đối với hồ sơ đầy đủ, cơ quan chuyên ngành kiểm tra tính hợp lệ trong thời gian 5 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên ngành sẽ thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy. Ngược lại, thông báo về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy

 1. Thông báo công bố hợp quy trên các phương tiện thông tin phù hợp để người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng.

 2. Duy trì sự phù hợp và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã công bố hợp quy.

 3. Sử dụng dấu hợp quy trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

 4. Khi phát hiện sự không phù hợp, tổ chức, cá nhân phải thông báo, tạm ngừng xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản phẩm không phù hợp.

 5. Lập và lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy làm cơ sở cho việc kiểm tra và thanh tra của cơ quan quản lý.

 6. Cung cấp tài liệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khi có yêu cầu của cơ quan quản lý.

 7. Cung cấp bản sao giấy chứng nhận hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân kinh doanh.

 8. Công bố lại khi có thay đổi về nội dung hồ sơ công bố hợp quy hoặc tính năng, đặc điểm của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Related Articles

Back to top button