Blog

Định giá doanh nghiệp là gì? Các cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp chính xác

Định giá doanh nghiệp là gì

Định giá doanh nghiệp: Quan trọng với quyết định kinh doanh và mua bán minh bạch

Định giá doanh nghiệp là hoạt động yêu cầu chuyên môn cao về tài chính, tài sản, thị trường và tiềm năng phát triển. Nhờ định giá chính xác, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định kinh doanh và mua bán minh bạch trên thị trường.

1. Định giá doanh nghiệp là gì?

Định giá doanh nghiệp là việc xác định giá trị của doanh nghiệp dựa trên các quy định của Bộ luật dân sự, được thực hiện bởi các tổ chức có chức năng định giá. Giá trị doanh nghiệp có thể được xác định dựa trên khoản thu và nguồn vốn đầu tư trong quá trình hoạt động.

Giá trị doanh nghiệp không chỉ bao gồm giá trị vốn chủ sở hữu, mà còn bao gồm tất cả các tài sản sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Điều này đảm bảo lợi ích cho chủ sở hữu và các bên liên quan.

Một doanh nghiệp có thể mang lại giá trị cho nhà đầu tư thông qua 2 phương diện:

 • Giá trị thanh lý: là tổng số tiền thu được khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động và bán tài sản.
 • Giá trị hoạt động liên tục: là giá trị hiện tại của dòng tiền tạo ra trong tương lai từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

 • Xác định giá trị dự án đầu tư
 • Xác định giá trị máy móc thiết bị
 • Xác định giá trị bất động sản
 • Xác định giá trị tài sản vô hình

2. Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá

Có ba cách tiếp cận định giá doanh nghiệp, bao gồm tiếp cận từ thị trường, tiếp cận từ chi phí và tiếp cận từ thu nhập. Doanh nghiệp cần lựa chọn các cách và phương pháp thẩm định giá phù hợp dựa trên tài liệu và thông tin thu thập được.

 • Tiếp cận từ thị trường: định giá doanh nghiệp dựa trên giá trị so sánh với các doanh nghiệp tương tự, xét đến quy mô, ngành nghề, rủi ro kinh doanh, tài chính và các chỉ số tài chính. Các phương pháp sử dụng trong tiếp cận từ thị trường bao gồm phương pháp tỷ số bình quân và phương pháp giá giao dịch.

 • Tiếp cận từ chi phí: định giá doanh nghiệp dựa trên giá trị các tài sản của doanh nghiệp, bao gồm tài sản cố định và tài sản lưu động. Phương pháp sử dụng trong tiếp cận từ chi phí là phương pháp tài sản.

 • Tiếp cận từ thu nhập: định giá doanh nghiệp dựa trên dòng tiền thu nhập tương lai có thể dự báo được. Phương pháp sử dụng trong tiếp cận từ thu nhập bao gồm phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp, phương pháp chiết khấu dòng cổ tức và phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu.

Khi áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do, cần tính tổng giá trị của tài sản phi hoạt động tại thời điểm thẩm định giá vào giá trị dòng tiền tự do có thể dự báo được của tài sản hoạt động. Nếu không thể dự báo dòng tiền của một số tài sản hoạt động, người thẩm định có thể không dự báo dòng tiền của tài sản này và chỉ định riêng giá trị của tài sản này để cộng vào giá trị doanh nghiệp. Riêng phương pháp chiết khấu cổ tức không cộng thêm phần tài sản phi hoạt động là tiền mặt và tương đương tiền.

2.1. Phương pháp tỷ số bình quân

Phương pháp tỷ số bình quân ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dựa trên tỷ số thị trường so sánh với các doanh nghiệp tương tự.

Các doanh nghiệp so sánh cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tương tự với doanh nghiệp cần thẩm định giá về ngành nghề, rủi ro kinh doanh, và các chỉ số tài chính.
 • Có thông tin về giá cổ phần giao dịch thành công trong khoảng thời gian gần thời điểm thẩm định giá.

Các tỷ số thị trường sử dụng trong phương pháp tỷ số bình quân bao gồm tỷ số P/E, tỷ số P/S, tỷ số P/B, tỷ số EV/EBITDA và tỷ số EV/S.

2.1.1. Trường hợp áp dụng phương pháp tỷ số bình quân

 • Có ít nhất 3 doanh nghiệp so sánh, ưu tiên chọn những doanh nghiệp có niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên UPCoM.

2.1.2. Nguyên tắc thực hiện

 • Các tỷ số thị trường của doanh nghiệp so sánh được thu thập từ các nguồn khác nhau cần được rà soát và điều chỉnh để đảm bảo tính nhất quán.

2.1.3. Các bước thực hiện

Các bước xác định giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp:

 1. Đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp so sánh.
 2. Xác định các tỷ số thị trường sử dụng để ước tính giá trị doanh nghiệp cần thẩm định giá.
 3. Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá dựa trên các tỷ số thị trường và các điều chỉnh phù hợp.

2.2. Phương pháp giá giao dịch

Phương pháp giá giao dịch ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dựa trên giá giao dịch chuyển nhượng phần vốn hoặc cổ phần thành công trên thị trường của doanh nghiệp cần thẩm định giá.

2.2.1. Trường hợp áp dụng phương pháp giá giao dịch

 • Doanh nghiệp cần thẩm định giá có ít nhất 3 giao dịch chuyển nhượng phần vốn hoặc cổ phần thành công trên thị trường.
 • Giao dịch diễn ra không quá 1 năm trước thời điểm thẩm định giá.

2.2.2. Nguyên tắc áp dụng

Thẩm định viên cần đánh giá và điều chỉnh giá các giao dịch thành công phù hợp với thời điểm thẩm định giá.

2.2.3. Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu

Giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp được tính dựa trên giá bình quân theo khối lượng giao dịch của ít nhất 3 giao dịch thành công gần nhất trước thời điểm thẩm định giá.

Trường hợp doanh nghiệp là công ty cổ phần niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên UPCoM, giá cổ phần để tính giá trị vốn chủ sở hữu là giá giao dịch hoặc giá đóng cửa tại hoặc gần nhất với thời điểm thẩm định giá và giao dịch phải diễn ra trong vòng 30 ngày trước thời điểm thẩm định giá.

2.3. Phương pháp tài sản

Phương pháp tài sản ước tính giá trị doanh nghiệp dựa trên tổng giá trị của các tài sản sở hữu và sử dụng của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc doanh nghiệp nhà nước, định giá doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa.

2.3.1. Nguyên tắc thực hiện

 • Xem xét toàn bộ tài sản của doanh nghiệp, bao gồm cả tài sản hoạt động và tài sản phi hoạt động.
 • Đánh giá và phân loại tài sản theo đúng giá trị thị trường.
 • Tài sản vô hình và tài sản không được ghi nhận trên sổ sách kế toán cần áp dụng phương pháp thẩm định giá phù hợp.

2.3.2. Các bước tiến hành

Các bước xác định giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp:

 1. Ước tính tổng giá trị của các tài sản hữu hình và tài sản tài chính.
 2. Ước tính tổng giá trị các tài sản vô hình.
 3. Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

2.4. Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do

Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dựa trên tổng giá trị chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp với giá trị hiện tại của các tài sản phi hoạt động tại thời điểm thẩm định giá.

2.4.1. Các bước xác định giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp

 1. Dự báo dòng tiền tự do của doanh nghiệp cần thẩm định giá.
 2. Ước tính chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền của doanh nghiệp.
 3. Ước tính giá trị cuối kỳ dự báo.
 4. Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá.

2.4.2. Dự báo dòng tiền tự do của doanh nghiệp

Dự báo dòng tiền tự do của doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm của doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh để chọn mô hình tăng trưởng phù hợp. Giai đoạn dự báo tối thiểu là 3 năm.

Dòng tiền tự do hàng năm của doanh nghiệp được tính bằng công thức:

FCFF = Lợi nhuận trước lãi vay sau thuế (EBIAT) + Khấu hao - Chi đầu tư vốn - Thay đổi vốn luân chuyển thuần ngoài tiền mặt và tài sản phi hoạt động ngắn hạn

2.4.3. Ước tính chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền

Chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền của doanh nghiệp được ước tính dựa trên tỷ lệ của nợ và vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn. Công thức tính chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền là:

WACC = Rd x Fd x (1 - t) + Re x Fe

2.5. Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức

Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dựa trên tổng giá trị chiết khấu dòng cổ tức của doanh nghiệp.

2.5.1. Các bước xác định giá trị vốn chủ sở hữu

 1. Dự báo dòng cổ tức của doanh nghiệp cần thẩm định giá.
 2. Ước tính chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu.
 3. Ước tính giá trị cuối kỳ dự báo.
 4. Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

2.6. Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu

Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dựa trên tổng giá trị chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu.

2.6.1. Các bước xác định giá trị vốn chủ sở hữu

 1. Dự báo dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá.
 2. Ước tính chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu.

Bạn đang đọc bài viết: “Định giá doanh nghiệp là gì? Các cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp chính xác” tại chuyên mục tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá: 0985 103 666, 0906 020 090
Website: thamdinhgiathanhdo.com

Related Articles

Back to top button