Blog

Doanh nghiệp là gì? Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

Xác định giá trị doanh nghiệp
Xác định giá trị doanh nghiệp – Thẩm định giá Thành Đô

TDVC Xác định giá trị doanh nghiệp – Trong nền kinh tế thị trường, việc đánh giá và xác định giá trị doanh nghiệp là rất tự nhiên. Giá trị doanh nghiệp quan tâm đến các pháp nhân và thể nhân có lợi ích liên quan đến doanh nghiệp. Vì vậy, xác định giá trị doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh, mua bán – sáp nhập (M&A)…

1. Doanh nghiệp là gì?

1.1. Khái niệm doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được công nhận pháp lý và hoạt động theo các tiêu chuẩn nhất định. Luật Doanh nghiệp 2020 xác định doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật với mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp bao gồm các loại: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước.

1.2. Các nét đặc trưng của doanh nghiệp

Trong cơ chế thị trường, doanh nghiệp là một loại tài sản và có những đặc điểm sau:

  • Doanh nghiệp là đối tượng giao dịch: mua bán, sáp nhập, liên doanh, góp vốn… Quá trình hình thành giá cả và giá trị của hàng hóa này phụ thuộc vào các quy luật giá trị, cung cầu và cạnh tranh.
  • Mỗi doanh nghiệp là một tài sản duy nhất, có quy mô và cơ cấu tài sản khác nhau, có vị trí và trụ sở kinh doanh riêng biệt, có tác động của môi trường khác nhau.
  • Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế, một thực thể hoạt động có thể hoàn chỉnh và phát triển trong tương lai.
  • Nhà đầu tư sở hữu doanh nghiệp vì mục tiêu lợi nhuận. Các tài sản và bộ máy kinh doanh là thách thức, là phương tiện để đạt mục tiêu lợi nhuận.

2. Xác định giá trị doanh nghiệp là gì?

Giá trị doanh nghiệp được xây dựng dựa trên các luận điểm sau:

  • Giá trị doanh nghiệp là khái niệm cơ bản khác với giá bán doanh nghiệp trên thị trường. Giá trị doanh nghiệp được đo bằng các khoản thu nhập mà doanh nghiệp đem lại. Giá bán doanh nghiệp được hình thành trên thị trường và chịu sự tác động của các yếu tố cung cầu.
  • Giá trị doanh nghiệp được sử dụng để đánh giá các khoản thu nhập mà doanh nghiệp mang lại được sử dụng trong nhiều hoạt động.
  • Xác định giá trị doanh nghiệp không chỉ để mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp mà còn phục vụ cho nhiều hoạt động giao dịch kinh tế khác.

3. Mục đích xác định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá là việc xác định giá trị của tài sản, giúp các bên tham gia giao dịch có thể thỏa thuận với nhau về giá tài sản. Thẩm định giá có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường phục vụ nhiều mục đích cho các bên liên quan như: cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

4. Cơ sở giá trị xác định giá trị doanh nghiệp

Cơ sở giá trị doanh nghiệp là giá trị thị trường hoặc giá trị phi thị trường. Cơ sở giá trị doanh nghiệp được xác định trên cơ sở mục đích thẩm định giá, đặc điểm pháp lý, kinh tế-kỹ thuật và thị trường của doanh nghiệp.

5. Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp bao gồm: cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí và cách tiếp cận từ thu nhập. Doanh nghiệp cần lựa chọn các phương pháp thẩm định giá phù hợp để xác định giá trị doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô (TDVC) là đơn vị thẩm định giá độc lập hàng đầu tại Việt Nam. Thành Đô có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá, phân tích tài chính, kiểm toán, ngân hàng. Ngoài ra, TDVC áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ thẩm định giá, góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định ch

Related Articles

Back to top button