Blog

Nhà ở thương mại là gì?

Nhà ở thương mại là gì?

Theo đạo luật Nhà ở năm 2014, nhà ở thương mại được định nghĩa như sau:

Nhà ở thương mại là loại nhà được xây dựng với mục đích bán, cho thuê, hoặc cho thuê mua theo cơ chế thị trường.

Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở thương mại

Theo Điều 24 của đạo luật Nhà ở năm 2014, loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở thương mại được quy định như sau:

 • Loại nhà ở và tiêu chuẩn diện tích của từng loại nhà ở thương mại sẽ do chủ đầu tư dự án quyết định, nhưng phải tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng, kiến trúc nhà ở và nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Đối với căn hộ chung cư, cần thiết kế và xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín, với diện tích sàn căn hộ đúng theo tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng.

 • Đối với nhà ở riêng lẻ, cần xây dựng dựa trên quy hoạch chi tiết xây dựng, và phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

Quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Theo Điều 25 của đạo luật Nhà ở năm 2014, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có các quyền sau:

 • Yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án.

 • Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở; huy động vốn, thu tiền thuê, thuê mua, tiền bán nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

 • Thực hiện các quyền của người sử dụng đất và kinh doanh sản phẩm trong dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản.

 • Được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

 • Được thực hiện quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định tại Điều 9 của đạo luật Nhà ở năm 2014 và pháp luật về đất đai.

 • Được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

 • Thực hiện các quyền khác theo quy định của đạo luật Nhà ở năm 2014 và pháp luật có liên quan.

Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Theo Điều 26 của đạo luật Nhà ở năm 2014, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có các trách nhiệm sau:

 • Lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án theo quy định của đạo luật Nhà ở năm 2014 và pháp luật về xây dựng.

 • Ký quỹ để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; đảm bảo năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

 • Xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo đúng quy hoạch chi tiết, quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở và tiến độ đã được phê duyệt.

 • Dành diện tích đất đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

 • Công khai thông tin quy định tại Điều 19 của đạo luật Nhà ở năm 2014 trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở Ban quản lý dự án; báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án theo định kỳ và khi kết thúc dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

 • Thực hiện đầy đủ cam kết trong hợp đồng kinh doanh sản phẩm của dự án, bàn giao nhà ở và các giấy tờ liên quan cho khách hàng; thực hiện giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở và kinh doanh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

 • Trong thời hạn 50 ngày sau khi bàn giao nhà ở cho người mua hoặc sau khi bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận, phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở. Trường hợp xây dựng nhà ở để cho thuê, chủ đầu tư có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định tại Điều 76 và Điều 77 của đạo luật Nhà ở năm 2014.

 • Bảo hành nhà ở theo quy định của đạo luật Nhà ở năm 2014 và pháp luật về xây dựng; thực hiện các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 • Chấp hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về xử lý hành vi vi phạm pháp luật khi có sai phạm trong việc phát triển nhà ở, huy động vốn, ứng tiền trước của khách hàng, thực hiện các giao dịch về nhà ở và các hoạt động khác.

 • Bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại cho khách hàng hoặc cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia đầu tư xây dựng nhà ở.

Xem thêm:

 • Phân biệt nhà ở xã hội và nhà ở thương mại

Đó là những điều cần biết về “Nhà ở thương mại”. Nếu bạn còn thắc mắc, hãy liên hệ với LawKey hoặc sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn của chúng tôi.

Related Articles

Back to top button