Blog

Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm?

Các yếu tố của nhân tố sinh thái vô sinh có thể tác động trực tiếp đến sự tồn tại, phát triển và sinh sản của các sinh vật trong một hệ sinh thái.

Các yếu tố của nhân tố sinh thái vô sinh là gì?

A. Tất cả các yếu tố vật lý hoá học của môi trường xung quanh sinh vật.
B. Đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các yếu tố vật lý bao quanh sinh vật.
C. Đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các chất hoá học của môi trường xung quanh sinh vật.
D. Đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ của môi trường xung quanh sinh vật.

Đáp án đúng: A

Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm tất cả các yếu tố vật lý hoá học của môi trường xung quanh sinh vật.

Giải thích đáp án

Nhân tố sinh thái là gì?

Nhân tố sinh thái là những yếu tố trong môi trường có ảnh hưởng đến sự sống của sinh vật. Có hai loại nhân tố sinh thái chính là nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh. Nhân tố vô sinh bao gồm các yếu tố không sống như nước, khí, ánh sáng, nhiệt độ… Nhân tố hữu sinh bao gồm các yếu tố sống như con người và các loài sinh vật khác.

Các nhân tố sinh thái có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và ảnh hưởng đến sự phát triển và thích nghi của các quần xã sinh vật trong một hệ sinh thái.

Các nhân tố sinh thái tác động đến các quá trình sinh học như chuyển đổi năng lượng, trao đổi chất, tiêu thụ thực phẩm và hô hấp của các sinh vật trong hệ sinh thái.

Nhân tố sinh thái vô sinh là gì?

Nhân tố sinh thái vô sinh là các yếu tố môi trường vật lý và hóa học không có nguồn gốc từ các sinh vật, như độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, độ phân cực, độ pH, độ mặn, độ oxy hóa, độ khí hậu, độ cao, độ sâu, mật độ và cường độ ánh sáng, độ bão hòa của đất, và dinh dưỡng của đất.

Các nhân tố sinh thái vô sinh này cũng có thể ảnh hưởng đến các nhân tố sinh thái khác, như tương tác giữa các loài và các quá trình sinh học khác.

Các loại nhân tố sinh thái vô sinh

Các nhân tố sinh thái vô sinh có thể được phân loại thành hai loại chính: nhân tố vật lý và nhân tố hóa học.

  • Nhân tố vật lý: Bao gồm các yếu tố như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, độ cao, độ sâu, độ bão hòa của đất, cường độ gió, độ rung động, độ ồn, áp suất khí quyển và các yếu tố khác của môi trường vật lý.

  • Nhân tố hóa học: Bao gồm các yếu tố như độ pH, độ oxy hóa, độ mặn, khả năng đổi hóa, tình trạng vật chất, độ độc hại của các chất hóa học và các yếu tố khác của môi trường hóa học.

Các nhân tố sinh thái vô sinh có thể thay đổi do nhiều nguyên nhân khác nhau như biến đổi khí hậu, nạn đói, động đất, lụt lội, cháy rừng, sự phát triển kinh tế và môi trường đô thị, sự đổi mới công nghệ và các hoạt động con người khác.

Sự thay đổi này có thể có ảnh hưởng đến các hệ sinh thái và các loài trong đó, đưa đến các tác động tiêu cực như giảm sự đa dạng sinh học, tuyệt chủng loài, sự phát triển của các bệnh và các mối đe dọa khác đến sự sống còn và sự phát triển của các sinh vật và cả hệ sinh thái.

Sự khác biệt giữa nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh là gì?

Nhân tố vô sinh không có sự sống và không có khả năng tự diễn biến; trong khi đó nhân tố hữu sinh có sự sống và có khả năng tự diễn biến.

Nhân tố vô sinh không phụ thuộc vào các cá thể sống; trong khi đó nhân tố hữu sinh phụ thuộc vào các cá thể sống để duy trì hoạt động.

Nhân tố vô sinh có tính ổn định cao; trong khi đó nhân tố hữu sinh có tính biến thiên cao theo từng giai đoạn phát triển của cơ thể sống.

Related Articles

Back to top button