Blog

Tổ chức phi chính phủ là gì? :: Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh

Khám phá khái niệm “Tổ chức phi chính phủ”

Tổ chức phi chính phủ là những hoạt động không vì lợi nhuận, mà tham gia vào việc phát triển và hoàn thiện xã hội. Liên Hiệp Quốc định nghĩa “tổ chức phi chính phủ” như sau: Đó là thuật ngữ dùng để chỉ một tổ chức, hiệp hội, ủy văn hóa xã hội, ủy hội từ thiện, tập đoàn phi lợi nhuận hoặc các pháp nhân khác, không thuộc khu vực của Nhà nước và không hoạt động vì lợi nhuận. Khoản lợi nhuận nếu có, không được chia như kiểu chia lợi nhuận thông thường. Tổ chức này không bao gồm các nghiệp đoàn, đảng phái chính trị, hợp tác xã phân chia lợi nhuận, nhà thờ hoặc chùa. Tổ chức phi chính phủ tồn tại cùng với khu vực Nhà nước, khu vực tư nhân và khu vực tập thể, hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực dịch vụ, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nhân đạo… Tổ chức phi chính phủ có mục tiêu phục vụ lợi ích công cộng và phát triển bền vững cho xã hội.

Vai trò và quyền hạn của tổ chức phi chính phủ

Tổ chức phi chính phủ là một tổ chức độc lập tương đối với Chính phủ, được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận và có sự quản lý của Nhà nước. Tổ chức phi chính phủ được thành lập tự nguyện bởi nhân dân và hoạt động phi lợi nhuận trong khuôn khổ pháp luật. Vai trò của tổ chức phi chính phủ là phục vụ lợi ích công cộng và phát triển bền vững trong mọi lĩnh vực xã hội, bao gồm xã hội, chính trị, kinh tế và tinh thần. Tổ chức phi chính phủ có trách nhiệm giáo dục và rèn luyện ý thức dân chủ, năng lực và thực hành dân chủ cho các công dân. Vai trò quan trọng của tổ chức phi chính phủ đã thu hút sự quan tâm của các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, UNESCO và IMF, WB…

Tổ chức phi chính phủ
Hình ảnh minh họa: Tổ chức phi chính phủ đóng vai trò quan trọng trong xã hội.

Sự phát triển của tổ chức phi chính phủ

Tổ chức phi chính phủ đã xuất hiện tại Việt Nam từ những năm đầu thập kỷ 1990. Trước đó, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã hoạt động tại Việt Nam trong thời gian dài, phù hợp với giai đoạn lịch sử quốc tế và quan hệ quốc tế của Việt Nam. Sau đó, với chính sách đổi mới và mở rộng quan hệ quốc tế từ năm 1980, Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Một số tổ chức phi chính phủ như Action ATD, Care Quốc tế, MCC, Oxfam Bỉ và Oxfam Anh đã mở văn phòng đại diện tại Hà Nội và tích cực hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động phi chính phủ. Để tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Bộ Tài chính đã thành lập ban tiếp nhận viện trợ từ năm 1979. Từ đó, vai trò của tổ chức phi chính phủ đang lớn mạnh và đóng góp tích cực vào sự phát triển xã hội.

Kết luận

Tổ chức phi chính phủ là một khái niệm quan trọng trong việc xây dựng và phát triển xã hội công bằng, bình đẳng và tiến bộ. Các hoạt động của tổ chức này, không vì lợi nhuận mà nhằm phục vụ lợi ích công cộng và hoàn thiện xã hội. Các tổ chức phi chính phủ có vai trò quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện ý thức dân chủ và giúp phát triển tích cực cho từng cá nhân và xã hội. Với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ ngày càng phát triển và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Giáo sư Tăng Kim Tây

Tổ chức phi chính phủ
Hình ảnh minh họa: Tổ chức phi chính phủ đóng góp tích cực vào xã hội.

Related Articles

Back to top button