Blog

Tổ chức tín dụng là gì? Các loại hình tổ chức tín dụng hiện nay

Tổ chức tín dụng là nơi mà các doanh nghiệp thường chọn để huy động vốn vì có chi phí huy động vốn thấp. Nhưng vậy, tổ chức tín dụng là gì?

Tổ chức tín dụng là gì?

Theo các quy định pháp lý:

 • Luật các tổ chức tín dụng năm 2010
 • Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2017

Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng.

 • Hoạt động ngân hàng bao gồm các dịch vụ sau:
  • Nhận tiền gửi: Tổ chức nhận tiền từ cá nhân hoặc tổ chức dưới các hình thức như tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức khác. Tổ chức đảm bảo trả lại toàn bộ số tiền gốc và lãi cho người gửi theo thỏa thuận.
  • Cấp tín dụng: Tổ chức cho phép cá nhân hoặc tổ chức sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một khoản tiền dựa trên các giao dịch cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các dịch vụ khác.
  • Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản: Tổ chức cung cấp các phương tiện thanh toán và thực hiện các dịch vụ thanh toán khác như séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và thư tín dụng thông qua tài khoản của khách hàng.

Các loại hình tổ chức tín dụng hiện nay

Trên thực tế, tổ chức tín dụng bao gồm các loại sau:

1. Ngân hàng

 • Ngân hàng: Loại hình tổ chức tín dụng thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng.

 • Có thể phân ra thành ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách và ngân hàng hợp tác xã tùy vào tính chất và mục tiêu hoạt động.

  • Ngân hàng thương mại: Thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác với mục tiêu lợi nhuận.
  • Ngân hàng chính sách: Được Nhà nước thành lập để cung cấp dịch vụ vay vốn phát triển sản xuất và giải quyết đời sống cho đối tượng chính sách, nhằm đóng góp vào mục tiêu loại bỏ đói giảm nghèo.
  • Ngân hàng hợp tác xã: Là ngân hàng của quỹ tín dụng nhân dân, được thành lập nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết, hỗ trợ tài chính và điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân.

2. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện một số hoạt động ngân hàng, trừ việc nhận tiền gửi cá nhân và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.
Bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

3. Tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức tài chính vi mô thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ nhu cầu của cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.

4. Quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng

Tùy theo loại hình, tổ chức tín dụng có các hình thức tổ chức khác nhau:

 • Ngân hàng thương mại trong nước: Được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần.
 • Ngân hàng thương mại nhà nước: Được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, 100% vốn do Nhà nước sở hữu.
 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước: Được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Tổ chức tín dụng liên doanh và 100% vốn nước ngoài: Được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Ngân hàng hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân: Được thành lập dưới hình thức hợp tác xã.
 • Tổ chức tài chính vi mô: Được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

Hãy xem thêm về hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống của tổ chức tín dụng

Related Articles

Back to top button