Blog

Tư vấn môi trường là gì? Dịch vụ Tư vấn Môi trường chuyên nghiệp

Tư vấn môi trường: Khái niệm và vai trò

Tư vấn môi trường là một lĩnh vực quan trọng giữa chủ đầu tư và các cơ quan nhà nước, như sở tài nguyên môi trường hoặc bộ tài nguyên môi trường. Các công ty tư vấn môi trường có trách nhiệm tư vấn và đại diện chủ đầu tư trong việc hoàn thiện các thủ tục giấy tờ cần thiết để đảm bảo tuân thủ chuẩn môi trường cho hoạt động của nhà máy.

Trước khi hoàn thiện hồ sơ môi trường, đơn vị tư vấn môi trường phải tư vấn cho chủ đầu tư về các biện pháp bảo vệ môi trường và kiểm tra xem các công trình bảo vệ môi trường hiện có có đáp ứng đủ yêu cầu để thực hiện các hồ sơ tư vấn môi trường hay không.

xử lý nước thải sinh hoạt

Để xử lý nước thải sinh hoạt, có nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, phương pháp xây dựng với ít kinh phí nhất, hiệu quả nhất và chi phí vận hành thấp nhất không phải ai cũng biết đến.

Các thủ tục và vai trò của Tư vấn môi trường

Các thủ tục tư vấn môi trường

Các công việc tư vấn môi trường bao gồm:

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi xây dựng nhà máy.
 • Xin cấp giấy phép môi trường.

Các nhà máy muốn hoạt động phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải sản xuất tuỳ thuộc vào tính chất của nhà máy (nếu có). Sau khi xây dựng hệ thống xử lý nước thải và đảm bảo chất lượng nước thải đáp ứng các quy chuẩn hiện hành, chủ đầu tư phải xin cấp giấy phép môi trường.

Công việc của đơn vị tư vấn môi trường bao gồm: tập hợp các tài liệu yêu cầu từ chủ đầu tư, viết hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép môi trường, nộp hồ sơ xin cấp phép môi trường tại cơ quan nhà nước tương ứng, tiếp nhận cán bộ của cơ quan tiếp nhận để kiểm tra hiện trường, chỉnh sửa hồ sơ xin cấp phép môi trường, và nhận kết quả giải quyết hồ sơ xin giấy phép môi trường.

 • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ hoặc quan trắc môi trường.

Công việc lập báo cáo giám sát môi trường diễn ra định kỳ tùy thuộc vào chủ đầu tư (điều này được quy định trong bản đánh giá tác động môi trường của dự án), có thể được thực hiện 3 tháng một lần hoặc 6 tháng một lần.

Công việc của đơn vị tư vấn môi trường là lấy mẫu nước thải, gửi nó để phân tích tại trung tâm phân tích và lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ (quan trắc môi trường). Sau đó, họ ký đóng dấu và nộp báo cáo cho nhà máy.

 • Lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Vai trò của Công ty tư vấn môi trường

Mặc dù công việc hoàn thiện hồ sơ và thủ tục môi trường có thể được chủ đầu tư tự làm, tuy nhiên, việc thuê các công ty tư vấn môi trường mang lại nhiều ưu điểm, vì:

Thứ nhất, các công ty tư vấn môi trường có kinh nghiệm trong việc hoàn thiện các thủ tục và hiểu rõ quy trình, giúp tiết kiệm thời gian hoàn thiện hồ sơ giấy tờ.

Thứ hai, chủ đầu tư không cần phải hiểu biết về các quy trình bảo vệ môi trường, ví dụ như nguyên lý của các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải sản xuất, xử lý khí thải,… vì vậy rất khó để hoàn thiện báo cáo và trả lời được các câu hỏi của Hội đồng phản biện.

Đối tượng yêu cầu giấy phép môi trường

Điều 39 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 quy định đối tượng phải có giấy phép môi trường như sau:

 • Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

 • Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

 • Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường được quy định tại Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020 như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây:

 • Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 • Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây:

 • Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

 • Dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

 • Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với đối tượng còn lại không thuộc thẩm quyền của 3 cơ quan trên.

Trình tự và thủ tục xin cấp giấy phép môi trường

Trình tự, hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy phép môi trường được quy định tại Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 như sau:

Bước 1: Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho cơ quan cấp giấy phép môi trường và thanh toán phí thẩm định cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp giấy phép môi trường (Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP).
 • Tài liệu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.
 • Toàn bộ tài liệu pháp lý và tài liệu kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Có 2 cách để nộp hồ sơ:

 • Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 • Nộp bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Họ sẽ công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc bí mật doanh nghiệp theo quy định của pháp luật), tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan. Đồng thời, họ sẽ kiểm tra thông tin thực tế về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. Sau đó, họ sẽ thẩm định và cấp giấy phép môi trường.

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo kết quả được thực hiện trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

 • Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi cấp giấy phép môi trường.

 • Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó trước khi cấp giấy phép môi trường.

Bước 4: Cấp giấy phép môi trường.

Theo khoản 4 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020, thời hạn cấp giấy phép môi trường bắt đầu tính từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đã chỉnh sửa, được quy định như sau:

 • Không quá 45 ngày đối với các hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

 • Không quá 30 ngày đối với hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Lưu ý: Thời gian cấp giấy phép môi trường thực tế có thể kéo dài hoặc ngắn hơn thời gian quy định trong một vài trường hợp.

Ưu điểm của việc thuê công ty tư vấn môi trường chuyên nghiệp

Các công ty tư vấn môi trường chuyên nghiệp thường đề ra các tiêu chí tuyển dụng nhân viên tư vấn môi trường bao gồm các kỹ năng và tố chất sau:

Kỹ năng của nhân viên tư vấn môi trường

 • Thành thạo các công cụ văn phòng như Word, Excel, PowerPoint…
 • Biết sử dụng các công cụ khác phục vụ công việc kỹ thuật như AutoCAD, Photoshop…
 • Sử dụng thành thạo Internet để tìm kiếm thông tin cần thiết.
 • Biết cập nhật các văn bản pháp luật hiện hành.
 • Hiểu biết về các quy trình xử lý nước thải, khí thải cơ bản và chuyên sâu. Để có thêm thông tin chi tiết về quy trình xử lý và công nghệ xử lý các loại nước thải và khí thải, nên tham khảo các nhân viên công nghệ môi trường.
 • Có khả năng thuyết trình trước đám đông và phản biện trước hội đồng.
 • Khéo léo trong việc giao tiếp, đàm phán là một lợi thế.

Tố chất cần thiết của nhân viên tư vấn môi trường

 • Chăm chỉ, kiên nhẫn.
 • Cẩn thận tỉ mỉ.
 • Ham muốn tìm tòi, khám phá.
 • Giao tiếp xã hội tốt.
 • Có khả năng thuyết phục cao.

Trách nhiệm của công ty tư vấn môi trường

Công ty tư vấn môi trường đóng vai trò dự đoán tác động của dự án lên môi trường, đưa ra biện pháp ngăn chặn các tác động tiêu cực lên môi trường. Do đó, công ty tư vấn môi trường thường có những người hiểu biết sâu rộng và có trách nhiệm với môi trường. Họ đảm bảo công việc của chủ dự án và đồng thời bảo vệ môi trường khỏi bị ảnh hưởng xấu.

Để tìm hiểu thêm về công việc chi tiết của nhân viên tư vấn môi trường và các loại giấy tờ cần làm, bạn có thể tham khảo bài viết: Dịch vụ tư vấn môi trường từ A đến Z cho doanh nghiệp.

Tổng kết

Tư vấn môi trường là một dịch vụ quan trọng giữa chủ đầu tư và cơ quan nhà nước. Việc thuê công ty tư vấn môi trường chuyên nghiệp mang lại nhiều lợi ích và tiết kiệm thời gian cho chủ đầu tư. Các công ty tư vấn môi trường có nhân viên có kỹ năng, tố chất, và hiểu biết sâu về môi trường, giúp đảm bảo chất lượng hoạt động của nhà máy và tuân thủ các quy định về môi trường.

Related Articles

Back to top button