Blog

Vốn kinh doanh là gì? & Tất tần tật những điều nhà đầu tư cần biết

Tổng quan về vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh là tài sản và tiền bạc được sử dụng trong các hoạt động của doanh nghiệp như sản xuất, đầu tư, thu hút khách hàng, v.v. Quản lý tài nguyên này hiệu quả là điều quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Vốn kinh doanh là gì?

Vốn kinh doanh đề cập đến số lượng tiền được sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Số vốn này được hình thành từ giai đoạn thành lập công ty và thay đổi theo quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Đơn giản, vốn kinh doanh là số tiền ứng trước cho tài sản vô hình và hữu hình của doanh nghiệp. Đây là số vốn quan trọng trong quá trình thành lập, phát triển và kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc điểm vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh có nhiều điểm đặc trưng và khác biệt so với các khái niệm khác. Nhìn chung, loại vốn này có những điểm nổi bật như:

 • Được sử dụng để tích lũy và sinh lời trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Hình thành trước hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Chỉ được sử dụng trong một chu kỳ, sau đó phải thu hồi và chuẩn bị cho chu kỳ mới.
 • Mất vốn kinh doanh đồng nghĩa với nguy cơ phá sản của doanh nghiệp.

Phân loại vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, mang các thành phần khác biệt.

Vốn theo nguồn hình thành

Dựa theo nguồn hình thành, vốn kinh doanh chia thành các loại sau:

 • Vốn chủ sở hữu: Được góp vào công ty bởi chính chủ sở hữu trong quá trình thành lập.
 • Vốn góp: Được đóng góp ban đầu bởi các sáng lập viên.
 • Vốn hình thành từ lợi nhuận không chia: Lợi nhuận được tái đầu tư, không chia phần lợi nhuận này.
 • Vốn hình thành từ việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu: Vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu để huy động vốn cho công ty.
 • Vốn từ khoản vay: Vốn huy động từ việc vay tiền ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng để phục vụ công ty.

Đặc điểm chu chuyển của nguồn vốn

Dựa trên đặc điểm chu chuyển của nguồn vốn, vốn kinh doanh được phân thành:

 • Vốn cố định: Sử dụng để mua tài sản cố định và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Quy mô nguồn vốn cố định càng lớn, quy mô tài sản cố định càng lớn và quyết định chu chuyển nguồn vốn.
 • Vốn lưu động: Sử dụng để vận hành tài sản lưu động của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động bình thường. Bao gồm tài sản ngắn hạn, tiền mặt, các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Căn cứ vào quan hệ sở hữu

Căn cứ vào quan hệ sở hữu, vốn kinh doanh của doanh nghiệp được phân thành:

 • Vốn sở hữu: Hình thành từ chủ sở hữu doanh nghiệp. Thường hình thành từ giai đoạn thành lập doanh nghiệp và được bổ sung trong quá trình phát triển công ty.
 • Vốn từ nguồn nợ: Hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như nhà đầu tư trong và ngoài nước, tổ chức tài chính tín dụng, tài sản chờ xử lý, và các khoản nợ chưa thanh toán.

Theo thời gian huy động và sử dụng vốn

Thời gian huy động và sử dụng vốn là một trong những tiêu chí để phân loại vốn kinh doanh. Theo tiêu chí này, vốn kinh doanh được chia thành:

 • Vốn thường xuyên: Dùng trong ít nhất một năm hoạt động của doanh nghiệp.
 • Nguồn vốn tạm thời: Dùng trong khoảng thời gian ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động tạm thời hoặc ngẫu nhiên trong sản xuất kinh doanh.

Vai trò của vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Có một số vai trò nổi bật như sau:

 • Vốn kinh doanh là điều kiện tiên quyết để hình thành và hoạt động của một doanh nghiệp. Đồng thời, từ nguồn vốn này, doanh nghiệp có thể phân thành các quy mô lớn, vừa hoặc nhỏ.
 • Để vận hành và phát triển bền vững, doanh nghiệp cần có vốn kinh doanh. Ví dụ, để vận hành cần có nhân công, nguyên liệu, thiết bị và máy móc. Để có những yếu tố này, cần tiền từ vốn kinh doanh. Nếu không đủ vốn, các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ không thể diễn ra và doanh nghiệp không thể tồn tại.
 • Trong kinh doanh, sẽ có sự thay đổi cơ sở vật chất. Chỉ khi có vốn, các nhà lãnh đạo mới đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả. Từ nguồn vốn, nhà lãnh đạo quyết định cải tiến máy móc, thiết bị, mở rộng sản xuất kinh doanh để cạnh tranh.
 • Vốn kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và định lượng cho sự phát triển tương lai của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp phải biết cách quản lý tài nguyên này để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp

Để có vốn, doanh nghiệp có thể dùng tiền của chủ sở hữu. Tuy nhiên, còn có nhiều cách khác để huy động vốn từ nguồn khác. Huy động vốn sẽ giúp doanh nghiệp có nhiều tiền hơn để đầu tư kinh doanh.

Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp có thể kể đến như vốn góp ban đầu, lợi nhuận không chia và phát hành cổ phiếu. Ngoài ra, một số chủ thể khác có thể huy động vốn từ ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc phát hành trái phiếu.

Các chủ thể khác nhau có hình thức huy động vốn khác nhau. Ví dụ:

 • Doanh nghiệp nhà nước huy động vốn từ tài nguyên đầu tư trực tiếp từ Nhà nước hoặc công ty mẹ đầu tư vào công ty con.
 • Các công ty cổ phần huy động vốn từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, v.v.
 • Các công ty TNHH, công ty hợp danh huy động vốn từ các người cam kết góp vốn.

Vốn kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với nguồn vốn này, công ty mới có thể vận hành và kinh doanh hiệu quả. Phân loại vốn dựa trên nhiều yếu tố và bạn có thể chọn tiêu chí để phân loại dễ dàng hơn.

Related Articles

Back to top button